ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช นั้กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดวรรณศิลป์ถิ่นเชียงราย ในหัวข้อ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย”

โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช นั้กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดวรรณศิลป์ถิ่นเชียงราย ในหัวข้อ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย”
ชื่อผลงาน : พลิ้วสายหมอก มนต์ดอกศิลป์ ถิ่นเชียงราย
โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม