กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพนธกร สุขประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานประกันคุณภาพ

นางสาวปุณณวรรณ นุ่มประสงค์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานแผนงาน

นางสาวจิราภรณ์ อัศวเสนา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานวัดผลและประเมินผล ม.ต้น


นางสาวสุนันทา กฤตโยภาส

งานนิเทศการสอน

นางสุวรรณา อยู่เชื้อ

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

นางสาวพงศ์พัชรา สัมพันธ์รัตน์

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวสุพรรณี ภาคแก้ว

งานพัสดุ

นางสาวจุฑารัตน์ นาคมาลี

งานวิจัยในชั้นเรียน

นายวิภู ฝาเรือนดี

งานวัดผลและประเมินผล ม.ปลาย/งานสารบรรณ

นายอรรถชัย เรืองฤทธิ์

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายตรีฉัตร จันทร์ไพฑูรย์

งานแผนงาน

นายฐนาวัฒน์ สุพร

งานควบคุมภายใน

นายปริญญา คชรัตน์

งานสารสนเทศ

นายนพดล มูลผล

งานประชาสัมพันธ์

นายณัฐนนท์ บุญเกิด

งานสื่อและเทคโนโลยี