กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุภวัช เชาวน์เกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานสื่อ และเทคโนโลยี/งานนิเทศการสอน/งานครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางโสภิตา ไชยช่อฟ้า

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานวัดผลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/งานประกันคุณภาพ/งานสารบรรณและสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุธาสินี พรมทา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนโยบายและแผนงาน/งานนิเทศ


นายทรงพล สุภาศรี

งานวิจัย

นายสุประดิษฐ วังพฤกษ์

งานวัดผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/งานควบคุมภายใน

นางอาลิดา วังพฤกษ์

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสุปราณี ปิงยศ

งานวิจัย/งานพัสดุ

นางสาวกัญญณัช แจ่มแจ้ง

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

นายบุญฤทธิ์ บุญชัย

งานพัสดุและอาคารสถานที่

นางสาวปัณณภัสร์ ทาโบราณ

งานนโยบายและแผนงาน