การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาโรงเรียน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

1. การดำเนินงาน
2. การปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18

E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O34

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

035

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา