พิพิธภัณฑ์โรงเรียน

ความเป็นมาของ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนทวีธาภิเศก

Museum of Taweethapisek School

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์โรงเรียนทวีธาภิเศกนั้นเริ่มตั้งแต่ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและห้องพิพิธภัณฑ์ เดิมตั้งอยู่ที่ชั้นที่ 4 ของอาคาร 2 (อาคารสุรชัยรณรงค์) โดยใช้ห้องเรียนขนาด 8.00 x 8.00 เมตร เป็นที่จัดแสดง ต่อมาวัตถุสิ่งของที่นำเข้ามาจัดแสดงในห้องนี้ก็ทวีมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและห้องพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้แต่เดิมนั่นคับแคบลง ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาในขณะนั้นได้แก่ หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา คืออาจารย์ประพนธ์ รอดเรื่องงาม ได้นำปัญหาดังกล่าวปรึกษาในคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ซึ่งท่านผู้อำนวยการกนก จันทร์ขจร เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นสมควรหาสถานที่แห่งใหม่ให้เหมาะสมกว่าเดิม แต่ก็มีปัญหา เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ในที่สุดจึงมีมติเอกฉันท์ว่าควรจะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ ประจวบกับขณะนั้นโรงเรียนทวีธาภิเศกมีอายุครบ 100 ปี พอดีจึงถือโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริยาธิราช ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนทวีธาภิเศกขึ้นมา