กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐฐิกานต์ ทองลาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานแผนงาน/นิเทศการสอน / งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นายพิชญุตม์ มีเครือ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวทิพย์สุดา กันทัศ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/

งานประชาสัมพันธ์/งานแผนงาน/งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวมนต์วลี สิทธิประเสริฐ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน/งานพัฒนาหลักสูตร


นางฉัฐมดี เมฆเมืองทอง

งานนิเทศการสอน/งานประกันคุณภาพ

นายไพศิษฐ์ เลิศล้ําวณิช

งานประกันคุณภาพ

นางสาวธีรดา หัดเจริญ

งานควบคุมภายใน

นางศิรินญา ธนัชกาญจน์

งาน PLC

นางสาวปทุมวรรณ ดวงดาว

งานแผนงาน

นางสาวธาริดา โชคนรนิธิ

งานนิเทศการสอน/งานวัดผลและประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ

งานวิจัยในชั้นเรียน

นายอนุชิต โฉมศรี

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้/งานประชาสัมพันธ์/งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน/งานสารสนเทศ

นายเทพชา บารมี

งานประชาสัมพันธ์/งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน/งานสารสนเทศ

นางสาวชมพูนุท บัวเงิน

งานวัดผลและประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวลลิตา โชติ

งานพัสดุ

นางสาวกมลทิพย์ องอาจยุทธนากร

งานสื่อและเทคโนโลยี/งานนิเทศการสอน/งานสารบรรณ

นางสาวสุพรรษา ชูธรรม

งานสื่อและเทคโนโลยี