ประมวลรายวิชา 1/2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 Download
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 Download
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 Download
ท31101 ภาษาไทย 1 1 Download
ท32101 ภาษาไทย 3 1 Download
ท33101 ภาษาไทย 5 1 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ท21201 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1 0.5 Download
ท31202 ฟังดูรู้คิด 1 Download
ท32201 พินิจวรรณคดี 1 1 Download
ท33201 รู้รักษ์ภาษาไทย 1 1 Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 Download
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 Download
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 Download
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 Download
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ค20201 คณิตศาสตร์เพื่อสายสุขภาพ 0.5 Download
ค20202 คณิตศาสตร์นวัตกรรม 0.5 Download
ค20203 คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้า 0.5 Download
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 Download
ค21205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 Download
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 Download
ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 Download
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 Download
ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 Download
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 Download
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 Download
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 Download
ค30201 ศิลปะการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1.0 Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 Download
ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 1 Download
ว22101 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 Download
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 1 Download
ว23101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 Download
ว23103 วิทยาการคำนวณ 3 1 Download
ว31101 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 Download
ว31102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5 Download
ว31103 เคมีพื้นฐาน 1.5 Download
ว31104 ชื่ววิทยาพื้นฐาน 1.5 Download
ว31111 วิทยาการคำนวณ 1.0 Download
ว30116 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 Download
ว33112 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 0.5 Download
ว33114 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 0.5 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ว20201 วิศวกรตัวน้อย 0.5 Download
ว20212 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 0.5 Download
ว20242 วิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมแพทย์ 0.5 Download
ว20281 Create Publication 0.5 Download
ว20283 Basic Network 0.5 Download
ว21285 เริ่มต้นกับ STEM 0.5 Download
ว21291 เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 1.0 Download
ว22221 เคมีเบื้องต้น 1 1.0 Download
ว22283 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 0.5 Download
ว22291 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1.0 Download
ว23201 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 1.0 Download
ว23285 วิทยาศาสตร์คำนวณ 1 0.5 Download
ว23291 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1.0 Download
ว30201 ฟิสิกส์กับการใช้งาน 1.0 Download
ว30221 นิติวิทยาศาสตร์เคมี 1.0 Download
ว30241 ทักษะปฏิบัติการทางการแพทย์ ฯ 1.0 Download
ว30242 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1.0 Download
ว30282 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1.0 Download
ว30288 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับดิจิทัลมีเดีย 1.0 Download
ว31281 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 0.5 Download
ว31291 การออกแบบและเทคโนโลยี 1.0 Download
ว32202 ฟิสิกส์ 2 2 Download
ว32222 เคมี 2 1.5 Download
ว32242 ชีววิทยา 2 1.5 Download
ว32283 โครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0.5 Download
ว32291 การพัฒนาเว็บไซต์ 1.0 Download
ว32293 โมชันอินโฟกราฟิก 1.0 Download
ว32295 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 2.0 Download
ว33204 ฟิสิกส์ 4 2.0 Download
ว33224 เคมี 4 1.5 Download
ว33244 ชีววิทยา 1.5 Download
ว33285 การเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน 0.5 Download
ว33291 โมบายแอพลิเคชั่น 1.0 Download
ว33293 การผลิตสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์ 1.0 Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 Download
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 Download
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 Download
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5 Download
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 Download
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 Download
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 Download
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0 Download
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 Download
ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0 Download
ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 Download
ส33221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1.0 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ส20201 ประวัติศาสตร์ยั่วน้ำลาย 0.5 Download
ส20202 รัตนโกสินทร์ศึกษา 0.5 Download
ส20203 ส่องโลก 0.5 Download
ส30221 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 1.0 Download
ส30222 นิติศาสตร์พื้นฐาน 1.0 Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 Download
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 Download
พ22101 สุขศึกษา 0.5 Download
พ22103 พลศึกษา 0.5 Download
พ23101 สุขศึกษา 0.5 Download
พ23103 พลศึกษา 0.5 Download
พ31101 สุขศึกษา 1 1.0 Download
พ32101 สุขศึกษา 0.5 Download
พ33101 สุขศึกษา 0.5 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
พ30201 เกมและนันทนาการ 1 Download
พ30202 ทักษะกีฬาว่ายน้ำ 1.0 Download
พ30204 ทักษะกีฬาเทนนิส 1 Download
พ31201 พลศึกษา 0.5 Download
พ31209 ส่งเสริมสุขภาวะ 1 Download
พ32201 พลศึกษา 0.5 Download
พ33201 พลศึกษา 0.5 Download
พ33206 ศิลปะป้องกันตัวไอคิโด 0.5 Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 Download
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 Download
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 Download
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 Download
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0 Download
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
จ20201 รอบรู้เรื่องจีน 0.5 Download
จ22201 ภาษาจีน 0.5 Download
จ22203 ภาษาจีน 1.0 Download
จ23201 ภาษาจีน 0.5 Download
จ23203 ภาษาจีน 1.0 Download
จ30201 ภาษาจีนทันใจ Quick Chinese 1.0 Download
จ31201 ภาษาจีน 3.0 Download
จ32201 ภาษาจีน 3.0 Download
จ32221 ภาษาจีน 0.5 Download
จ33201 ภาษาจีน 3.0 Download
จ33221 ภาษาจีน 0.5 Download
ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 3.0 Download
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3.0 Download
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 3.0 Download
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสหรรษาสำหรับผู้เริ่มเรียน 0.5 Download
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 3.0 Download
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3.0 Download
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 3.0 Download
ย31201 ภาษาเยอรมัน 1 3.0 Download
ย32201 ภาษาเยอรมัน 3 3.0 Download
ย33201 ภาษาเยอรมัน 5 3.0 Download
อ20202 English for Your Guides 0.5 Download
อ20202 English through Media 0.5 Download
อ23203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 Download
อ30201 English Delivery 1.0 Download
อ30202 English for Gamecasters 1.0 Download
อ30203 English up to you 1.0 Download
อ30206 English for Mass Communication 1.0 Download
อ30302 English for Hotel Services 1.0 Download
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 Download
อ33203 ภาษาอังกฤษ 1.0 Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) 1 Download
ศ21102 ศิลปะ 2 (ดนตรีไทย) 1 Download
ศ22101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 1 Download
ศ22102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 Download
ศ23101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 Download
ศ23102 ศิลปะ (ดนตรีสากล) 1 Download
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 Download
ศ31102 ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์) 0.5 Download
ศ32101 ศิลปะ (ดนตรีไทย) 0.5 Download
ศ32102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 Download
ศ33101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 Download
ศ33102 ศิลปะ (ดนตรีสากล) 0.5 Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ศ30211 วาดเส้นพื้นฐาน 1 Download
ศ30212 วาดเส้นพื้นฐาน(สถาปัตย์) 1 Download
ศ30223 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 Download
ศ30201 จิตรกรรม 1 1 Download
ศ30202 การออกแบบ 1 1 Download
ศ30209 Portrait Photography 1 Download
ศ30205 ศิลปะและการออกแบบ 1 1 Download
ศ30207 วิจิตรศิลป์1 1 Download
ศ30210 Photography and Retouching 1 Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์ ม.1) 0.5 Download
ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 Download
ง22101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5 Download
ง22102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง) 0.5 Download
ง23101 การงานอาชีพ 5 (งานประดิษฐ์) 0.5 Download
ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 Download
ง31101 การงานอาชีพ 1 (งานธุรกิจ) 0.5 Download
ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 Download
ง32101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน ม.5) 0.5 Download
ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ดาวน์โหลดไฟล์
ก21901 แนะแนว 0.5 Download
ก22901 แนะแนว 0.5 Download
ก23901 แนะแนว 0.5 Download
ก31901 แนะแนว 0.5 Download
ก32901 แนะแนว 0.5 Download
ก33901 แนะแนว 0.5 Download