กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอธิพงศ์ โชคเคล้าลาภ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา ประดับพงษา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล /งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง / งานเลื่อนเงินเดือน / งานเวรรักษาการณ์

นายกรัญยศ ขาวพราย

หัวหน้างานกิจการนักเรียน / งานวินัย / งานเวรประจำวัน และประจำจุด / หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายณพล เพ็งแป้น

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล / งานเสริมสร้างอัตลักษณ์และวันสำคัญ / งานศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา / งานเวรรักษาการณ์


นางพจนารถ มีเครือ

สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชนาพร หว่างกลาง

งานสรรหา บรรจุ เปลี่ยนตำแหน่ง แต่งตั้ง

ย้าย และลาออกจากราชการ

นางสาวจตุรภรณ์ กล้าหาญ

งานทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

นางสาวมณีกาณต์ บุญมี

การพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ

ประเมินวิทยฐานะ

นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ

งานวินัย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู

และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวลดาวรรณ จิโรภาส

งานกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนิตยา เพ็ชรศรี

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายณัฐวุฒิ เดชอุดม

งานคณะกรรมการนักเรียน / หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวจิราภรณ์ อัศวเสนา

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายอนุสิษฐ์ มูลประมุข

งานสารวัตรนักเรียน

นายอรรถชัย เรืองฤทธิ์

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดและอบายมุข/หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นายปริญญา คชรัตน์

งานระบบลงเวลานักเรียนและการ

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

นายพงศ์ เทพอัครพงศ์

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายธนัช สุขสมบูรณ์

กิจกรรมหน้าเสาธง

นายนพรัตน์ รัตนวิชัย

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม / หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นายฐณาวัฒน์ สุพร

งานโรงเรียนคุณธรรม / หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นายฐิติวัชร จำปาแดง

งานสถานศึกษาสีขาว

นายสุรสิงห์ ผาเจริญ

งานรักษาความปลอดภัย

นางสาวธาริดา โชคนรนิธิ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑