กลุ่มบริหารทั่วไป

นายมิ่ง ขาวปลื้ม

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายทศพล เปรี่ยมพิมาย

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางศิรินญา ธนัชกาญจน์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป / หัวหน้างานสวัสดิการ


นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอดิพล แจ้งเจริญ

หัวหน้างานสารบรรณ

นายชัยวัฒน์ สุวรรณดิถีรถนา

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป/หัวหน้างาน ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

นางสาวประภัสสร เขมะวานิช

หัวหน้างานโภชนาการ

นายธนัช สุขสมบูรณ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายทรงพล สุภาศรี

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายบุญฤทธิ์ บุญชัย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอภิชาติ เพิ่มสุข

หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางฉัฐมดี เมฆเมืองทอง

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายตรีฉัตร จันทร์ไพฑูรย์

หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ

นายณัฐวุฒิ เดชอุดม

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางสาวสุธาจิตร จันทร์กุล

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

นายภานุวัฒน์ แสงสิงห์

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐนนท์ บุญเกิด

หัวหน้างานสาธารนูปโภค