กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานแผนงาน/งานนิเทศการสอน/งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นายพชร นันทสกุลวิโรจน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผลและประเมินผล/งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานสารสนเทศ/งานสารบรรณ

นายทีปกร หาญวิสุทธิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานสื่อและเทคโนโลยี/งานพัฒนาหลักสูตร/งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นางสาวธนัญญาณ์ สมหวัง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานแผนงาน/งานพัฒนาหลักสูตร

อีเมล : tananya@taweethapisek.ac.th


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ

งานนิเทศการสอน/งานวิจัยในชั้นเรียน

นายทศพล เปรี่ยมพิมาย

งานนิเทศการสอน/งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวชมภูนุช จันทร์แสง

งานพัฒนาหลักสูตร/งานวัดผลและประเมินผล

นายพงศ์ เทพอัครพงศ์

งานพัสดุ

อีเมล : pong.th@taweethapisek.ac.th

นายมนต์สันต์ กองทิพย์

งานพัฒนาหลักสูตร/งาน PLC

นายณัฐวุฒิ เดชอุดม

งานควบคุมภายใน/งานส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียน

สาขาวิชาฟิสิกส์

นางสาวจิราวรรณ วงษ์แหวน

งานนิเทศการสอน

นางประวีณา ดันนอก

งานวัดผลและประเมินผล

นางนิตยา เพ็ชรศรี

งานนิเทศการสอน/งานส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียน

นางมัณฑนา แยมสูงเนิน

งานนิเทศการสอน/งานประกันคุณภาพ

สาขาวิชาเคมี

นางสาวศุภธิดา​ ลุลอบ​

งานแผนงาน/งานสื่อและเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา

นางสุทธิลักษณ์ เคนโยธา

งานนิเทศการสอน

นายเกียรติศักดิ์ อินกองงาม

งานนิเทศการสอน/งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวณปภาพร จันทร์ดวง

งานวิจัยในชั้นเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยี

นางประยูร โอ่งเคลือบ

งานนิเทศการสอน/งานสารสนเทศ

นางสาวบุปผา ไทยกิ่ง

งานนิเทศการสอน/งานประกันคุณภาพ/งานสื่อและเทคโนโลยี

นางสาวลดาวรรณ จิโรภาส

งานนิเทศการสอน/งานควบคุมภายใน/งานสารบรรณ

นางสาววรางคณา โกมลผลิน

งานนิเทศการสอน/งานพัฒนาหลักสูตร/งานวัดผลและประเมินผล

นางกฤษณา ลาระคร

งานพัสดุ

นางสาวปภัสสร สิมมา

งานสื่อและเทคโนโลยี/งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายอนุพงค์ คงสระ

งานสารสนเทศ/งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน