กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภากร เข็มหนู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานนิเทศการจัดการเรียนรู้

นางสาวณัฐภัสสรณ์ บรรจงการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานวิจัยทางการศึกษา/งานนิเทศการจัดการเรียนรู้

นางสาวยุพยงฐ์ สารวุฒิวรรณ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

นางสาวพีราพร ขยันสํารวจ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนิเทศการจัดการเรียนรู้/งานดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน


นางสาววาสนา ถนอมสุทธิ์

งานพัฒนาหลักสูตร

นางรําไพ พุกสุริย์วงษ์

งานพัฒนาหลักสูตร

นางกาญจนา ประดับพงษา

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ/งานนิเทศการจัดการเรียนรู้

นางสาวปภาดา ทองดีเลิศ

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ/งานดูแลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

อีเมล : pada.th@taweethapisek.ac.th

นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย

งานพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ พิพัฒน์ภิญโญยศ

งานแผนงาน

นางสาวอมรรัตน์ อภิโชคไชย

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นางสาวทิพย์พาพร ธนะชาติวรกุล

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอมรรัตน์ ประเสริฐเวศยากร

งานวัดผลและประเมินผล/งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวภัทรภร สมานสวน

งานส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ/งานพัฒนาหลักสูตร/งานประกันคุณภาพ

นางสาวสุธาจิตร จันทร์กุล

งานพัฒนาศักยภาพครู/งานสื่อและเทคโนโลยี/งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

นายภานุวัฒน์ แสงสิงห์

งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวจตุรภรณ์ กล้าหาญ

งานประกันคุณภาพ

นางสาวรักษ์พร สวัสดิ์เฉย

งานเลขานุการ

นางสาวปิยะชญา ศรีหรั่งไพโรจน์

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้/งานเลขานุการ