กลุ่มบริหารวิชาการ

นางรพีพร คำบุญมา

รองผู้อํานวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุทธิลักษณ์ เคนโยธา

ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ / หัวหน้างานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ อินกองงาม

ผู้ช่วยรองผู้อํานวยฯ การกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวมธุมิส สมานทรัพย์

หัวหน้างานสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวชุติมา ประยงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐฐิกานต์ ทองลาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพนธกร สุขประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/งานพิพิธภัณฑ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายภากร เข็มหนู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีกาณต์ บุญมี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุภวัช เชาวน์เกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปวรวรรณ แพนเกาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอเนชพันธ์ นิธินันท์นฤมิต

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางเยาวลักษณ์ มิ่งขวัญ

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นางสาววรางคณา โกมลผลิน

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวเมทิกา แสงวิรุณ

หัวหน้างานแนะแนว

นายพิชญุตม์ มีเครือ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวณปภาพร จันทร์ดวง

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

นายทีปกร หาญวิสุทธิ์

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและจัดทําสํามะโนนักเรียน

นางสาวชมภูนุช จันทร์แสง

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนฯ

นายมนต์สันต์ กองทิพย์

หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

นางสาวภัทรภร สมานสวน

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวบุปผา ไทยกิ่ง

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางรําไพ พุกสุริย์วงษ์

หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ

นางสาวปภัสสร สิมมา

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวกมลทิพย์ องอาจยุทธนากร

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางศิรินญา ธนัชกาญจน์

หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรอื่น

นางสาวสุธาสินี พรมทา

หัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสูตร