กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนุสิษฐ์ มูลประมุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานนิเทศการสอน

นางสาวปพิชญา จาตุรมหาเทวากุล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/ตารางสอน


นางสาวประภัสสร หาไชย

งานแผนงาน/งานเลขานุการ

นายปราศรัย อยู่ดี

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้/งานนิเทศการสอน/งานควบคุมภายใน

นางสาวมณีกาณต์ บุญมี

งาน PLC/งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้/งานนิเทศการสอน

นายกิติกร พนัส

งานวัดและประเมินผล/งานวิจัยในชั้นเรียน

นายกรัญยศ ขาวพราย

งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน/งานสื่อและเทคโนโลยี

นายศิลปชัย พิมเนียม

งานประกันคุณภาพ/งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพิชชา ปัญจสวัสดิ์วงศ์

งานพัสดุและอาคารสถานที่/งานสารบรรณและสารสนเทศ/งานสื่อและเทคโนโลยี