ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมณีกาณต์ บุญมี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานนิเทศการสอน

นางสาวประภัสสร เขมะวานิช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานเลขานุการ


นายปราศรัย อยู่ดี

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายกิติกร พนัส

งานวัดและประเมินผล/งานวิจัยในชั้นเรียน

นายกรัญยศ ขาวพราย

งานควบคุมภายใน

นายอนุสิษฐ์ มูลประมุข

งานประกันคุณภาพ/งานประชาสัมพันธ์

นายศิลปชัย พิมเนียม

งาน PLC

นางสาวปพิชญา จาตุรมหาเทวากุล

งานพัสดุ/งานพัฒนาหลักสูตร/งานสื่อและเทคโนโลยี