ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

มัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้จักการ ค้นพบตนเอง ตามความถนัด และความสนใจ อันจะนำไปสู่การวางแผนการเรียนในอนาคต