มัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้จักการ ค้นพบตนเอง ตามความถนัด และความสนใจ อันจะนำไปสู่การวางแผนการเรียนในอนาคต