กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพิพัสส์ สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระ / งานพัฒนาหลักสูตร งานครูพี่เลี้ยง งานนิเทศการสอน

นายฐิติวัชร จําปาแดง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / งานนโยบายและแผนงาน

นายอภิชาติ เพิ่มสุข

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ / งานสารสนเทศ / งานสื่อ และเทคโนโลยี งานพัฒนาหลักสูตร


นายณพล เพ็งแป้น

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ / งานนิเทศการสอน

/ งานควบคุมภายใน

นายสุรสิงห์ ผาเจริญ

งานประกันคุณภาพ / งานพัสดุและอาคารสถานที่

นายเนวิน เศวตกิตติกุล

งานวิจัย / งาน PLC

นางสาวฝนทิพย์ ยอดกล้า

งานวัดและประเมินผล / งานสารบรรณ

นางสาวอารียา นิยมพันธ์

วิทยากร / งานประชาสัมพันธ์