กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวปวรวรรณ แพนเกาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายฐิติวัชร จําปาแดง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนโยบายและแผนงาน


นายประนอม พุกสุริย์วงษ์

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายณพล เพ็งแป้น

งานนิเทศการสอน /

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

นายสุรสิงห์ ผาเจริญ

งานควบคุมภายใน

นายเนวิน เศวตกิตติกุล

งานพัสดุและอาคารสถานที่

นายอภิชาติ เพิ่มสุข

งานวัดผลและประเมินผลม.ปลาย/งาน

พัฒนาหลักสูตร/งานสื่อและเทคโนโลยี

นางสาวฝนทิพย์ ยอดกล้า

งานวิจัย/งานสารบรรณ/งาน

ประกันคุณภาพ

นายพรพิพัสส์ สุขเกษม

งานสารสนเทศ/งานวัดผลและประเมินผล

ม.ต้น/งานประชาสัมพันธ์