ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

ขุนอุปการศิลปะเศรฐ

พ.ศ. 2441 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2450

2

นายพร้อม

21 มิถุนายน พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2454

3

พระบรรเจิดวิชาชาญ (นายชม บุณยาคม ป.ม.)

พ.ศ. 2454 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454

4

ขุนดรุณวิทย์วรเสษฐ (นายยง ศิลปคุปต์)

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2459

5

ขุนวิสิษฐ์ดรุณกาล (นายบุบผา พลายสุต)

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 – มิถุนายน พ.ศ. 2492

6

นายวรสิทธิ์ อินทาปัจ

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 – 30 กันยายน พ.ศ. 2508

7

นายเรวัต ชื่นสำราญ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

8

นายสำเริง นิลประดิษฐ์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522

9

นายจงกล เมธาจารย์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

10

นายสุชาติ ไชยมะโน

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531

11

นายสำราญ รัตนวิทย์

29 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532

12

นายกนก จันทร์ขจร

1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538

13

นายประสาร อุตมางคบวร

1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541

14

นายสุธน จุลโมกข์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544

15

นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547

16

นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

17

นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม

30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553

18

นายสมเกียรติ เจริญฉิม

26 มกราคม พ.ศ. 2554 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

19

นายชัยอนันต์ แก่นดี   

23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 7 พฤศจิกายน 2557

20

นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม

23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 27 ตุลาคม 2559

21

นายณรงค์ คงสมปราชญ์

25 มกราคม พ.ศ. 2560 – 22 พฤศจิกายน 2562

22

นายประจวบ อินทรโชติ

22 พฤศจิกายน 2562 - 10 ตุลาคม 2565

23

นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

11 ตุลาคม 2565 - จนถึงปัจจุบัน