การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาโรงเรียน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

1. การดำเนินงาน
2. การปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

4. แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา