ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศ

ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานผู้อำนวยการ : 0-2472-4855

อีเมล : weerachet.ha@taweethapise.ac.th

นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารวิชาการ : 0-2465-0114

อีเมล์ : sukanya.au@taweethapisek.ac.th

นายอธิพงศ์ โชคเคล้าลาภ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารบุคคล : 0-2465-0550

อีเมล์ : atipong.ch@taweethapisek.ac.th

นางรพีพร คำบุญมา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารทั่วไป : 0-2465-2882

อีเมล์ : rapeeporn.ka@taweethapisek.ac.th

 
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารงบประมาณ : 0-2472-0988

อีเมล์ : supawadee@taweethapisek.ac.th

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

  1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
  2. จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
  4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
  5. กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
  6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
  7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  8. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์