กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม

รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวธีรดา หัดเจริญ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ / หัวหน้างานการเงิน

นายอนุชิต โฉมศรี

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ /หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ /หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา


นางสาวปุณณวรรณ นุ่มประสงค์

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวสรีวัน ศุภฤกษ์ชาติกุล

หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาวปทุมวรรณ ดวงดาว

หัวหน้างานบัญชี

นางสุปราณี ปิงยศ

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวชมพูนุท บัวเงิน

หัวหน้างานจัดทำข้อมูลนักเรียน

นายพิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ

หัวหน้างานจัดทำข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค

นางสาวจิราภรณ์ อัศวเสนา

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน