ข้อมูลพื้นฐาน

 • ชื่อสถานศึกษา

  โรงเรียนทวีธาภิเศก

 • สถานที่ตั้งโรงเรียน

  เลขที่505/5 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600

 • โทรศัพท์

  0-2465-0072, 0-2465-5156, 0-2472-1700

 • โทรสาร

  0-2472-0988, 0-2465-0114, 0-2465-0550, 0-2465-2882, 0-2472-4855

 • website

  www.taweethapisek.ac.th

 • email

  ict.tp@taweethapisek.ac.th

 • ขนาด/ประเภท/ สังกัด

  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทนักเรียนชาย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • วันสถาปนาโรงเรียน

  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2441

 • ตราสัญลักษณ์

  เหรียญทวีธาภิเศก เป็นเหรียญที่สร้างขึ้น ในการบําเพ็ญพระราชกุศล ทวีธาภิเศก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนขึ้น โรงเรียน จึงใช้สัญลักษณ์ภาพเหมือนรูปเหรียญ ทวีธาภิเศก เป็นตราประจํา โรงเรียนให้นักเรียน ครูและบุคลากร น้อมรําลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5

 • อักษรย่อ

  ท.ภ.

 • ปรัชญาของโรงเรียน

  ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต

 • คติธรรมประจําโรงเรียน

  อตฺตานํ นาติวตฺ เตยย (บุคคลไม่ควรลืมตน)

 • คําขวัญ

  ลูกทวีธา...มีศักดิ์ศรี มีน้ําใจ มีคุณธรรม

 • สีประจําโรงเรียน

  เขียว - ขาว

 • ดอกไม้ประจําโรงเรียน

  ดอกแก้ว

 • การคมนาคม – ขนส่ง

  ทางรถยนต์ มีรถประจําทางผ่านโรงเรียน คือ ถนนอิสรภาพ สาย 56 40 149 177 ถนนอรุณอัมรินทร์ สาย 19 57 ทางเรือ อยู่ใกล้ท่าเตียน มีเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟาก มายังท่าวัดอรุณฯ

 • เอกลักษณ์

  สร้างพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ

 • อัตลักษณ์

  วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ