กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเมทิกา แสงวิรุณ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้างานแนะแนว


นางเยาวลักษณ์ มิ่งขวัญ

งานห้องสมุด

อีเมล : yaowaluk.mi@taweethapisek.ac.th

นางสาวสรีวัน ศุภฤกษ์ชาติกุล

รองหัวหน้างานแนะแนว/แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวชนาพร หว่างกลาง

รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/พัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน