กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอเนชพันธ์ นิธินันท์นฤมิต

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสรีวัน ศุภฤกษ์ชาติกุล

รองหัวหน้าและที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางเยาวลักษณ์ มิ่งขวัญ

งานห้องสมุด

นางสาวเมทิกา แสงวิรุณ

งานแนะแนว

นางสาวจิราภา บุตรสีตะราช

งานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวชนาพร หว่างกลาง

เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/พัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน