กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชุติมา ประยงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/งานนิเทศการสอน

นายนพรัตน์ รัตนวิชัย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนิเทศการสอน/งานวัดผลและประเมินผล ม.ปลาย

นายธนัช สุขสมบูรณ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร/งานสารสนเทศ


นางกนกศรี มิตรานนท์

งานควบคุมภายใน

นางพจนารถ มีเครือ

งานนิเทศการสอน

นางสาวอุทัยวรรณ ลําจรี

งานสื่อและเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญพักตร์ พูลสาริกิจ

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายแก้วเตมีย์ ชํานาญกิจ

งานวัดผลและประเมินผล ม.ต้น

นางสาวเขมณัฏฐ์ สุวรรณวีระกําธร

งานประกันคุณภาพ

นางสาวธัญญาภรณ์ สาวาโย

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

นางสาวพัชรณัฏฐ์ ผุยพรม

งานสารสนเทศ/งานสารบรรณ

นายอดิพล แจ้งเจริญ

งานวิจัยในชั้นเรียน

นายชัยวัฒน์ สุวรรณดิถีรถนา

งานพัสดุและอาคารสถานที่

นางสาวมธุมิส สมานทรัพย์

งานนโยบายและแผนงาน