กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพรัตน์ รัตนวิชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวชุติมา ประยงค์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวมธุมิส สมานทรัพย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนแผนงาน


นางพจนารถ มีเครือ

งานนิเทศการสอน

นางสาวเขมณัฏฐ์ สุวรรณวีระกําธร

งานประกันคุณภาพ

นางสาวอุทัยวรรณ ลําจรี

งานวัดผลและประเมินผล ม.ปลาย

นายอดิพล แจ้งเจริญ

งานวิจัยในชั้นเรียน

นายแก้วเตมีย์ ชํานาญกิจ

งานวัดผลและประเมินผล ม.ต้น

นางสาวพัชรณัฏฐ์ ศิริกรรัชกุล

งานสารสนเทศ/งานสารบรรณ

นายธนัช สุขสมบูรณ์

งานสื่อและเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญพักตร์ พูลสาริกิจ

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวธัญญาภรณ์ สาวาโย

งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

นายชัยวัฒน์ สุวรรณดิถีรถนา

งานการเงินและพัสดุ