ประมวลรายวิชา 1/2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
ท21101ภาษาไทย11.5Download
ท21101ภาษาไทย11.5Download
ท22101ภาษาไทย 31.5Download
ท22101ภาษาไทย31.5Download
ท22101ภาษาไทย31.5Download
ท23101ภาษาไทย 51.5Download
ท31101ภาษาไทย11Download
ท32101ภาษาไทย31Download
ท32101ภาษาไทย30.5Download
ท33101ภาษาไทย 51Download
ท33101ภาษาไทย 51Download

รายวิชาเพิ่มเติม

ท30213T-GAT CATCH UP!!1Download
ท33201รู้รักษ์หลักภาษาไทย 11Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
ค21101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 11.5Download
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 31.5Download
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 31.5Download
ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 31.5Download
ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.5Download
ค23101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 51.5Download
ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน11Download
ค33101คณิตศาสตร์พื้นฐาน1Download
ค33101คณิตศาสตร์พืนฐาน1Download

รายวิชาเพิ่มเติม

ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31Download
ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1Download
ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม12Download
ค31201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม12Download
ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม32Download
ค32201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 32Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 31.5Download
ว23101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 51.5Download
ว30121วิทยาศาสตร์กายภาพ3(เคมี)1Download
ว31102ฟิสิกส์พื้นฐาน1.5Download
ว31103เคมีพื้นฐาน1.5Download
ว31104ชีววิทยาพื้นฐาน1.5Download
ว33224เคมี41.5Download
ว21101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 11.5Download
ว21103วิทยาการคำนวณ1Download
ว22103วิทยาการคำนวณ 21Download
ว23103วิทยาการคำนวณ 31Download

รายวิชาเพิ่มเติม

ว20201วิศวกรน้อย0.5Download
ว20241วิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมแพทย์0.5Download
ว20241วิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมแพทย์0.5Download
ว21241ชีววิทยาเบื้องต้น 11Download
ว22221เคมีเบื้องต้น 11Download
ว32202ฟิสิกส์ 22Download
ว32202ฟิสิกส์ 22Download
ว32202ฟิสิกส์ 22Download
ว32222เคมี 21.5Download
ว32242ชีววิทยา 21.5Download
ว33204ฟิสิกส์ 42Download
ว31291การออกแบบและเทคโนโลยี1Download
ว32291การพัฒนาเว็บไซต์1Download
ว33244ชีววิทยา 41.5Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
ส21101สังคมศึกษา 11.5Download
ส21101สังคมศึกษา 11.5Download
ส21103ประวัติศาสตร์ 10.5Download
ส21103ประวัติศาสตร์ 10.5Download
ส22101สังคมศึกษา 31.5Download
ส22103ประวัติศาสตร์ 30.5Download
ส22103ประวัติศาสตร์30.5Download
ส23101สังคมศึกษาพื้นฐาน1.5Download
ส23101สังคมศึกษา1.5Download
ส31101สังคมพื้นฐาน1Download
ส31101สังคมศึกษา 11Download
ส32101สังคมศึกษา 31Download
ส32103ประวัติศาสตร์30.5Download
ส33101สังคมศึกษาพื้นฐาน1Download
ส33103ประวัติศาสตร์0.5Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
พ21101สุขศึกษา0.5Download
พ22101สุขศึกษา 30.5Download
พ23101สุขศึกษา50.5Download
พ23103พลศึกษา (บาสเกตบอล)0.5Download
พ32101สุขศึกษา0.5Download
พ33101สุขศึกษา 50.5Download

รายวิชาเพิ่มเติม

พ21103พลศึกษา 10.5Download
พ32201พลศึกษา0.5Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5Download
อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5Download
อ21101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.11.5Download
อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 31.5Download
อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5Download
อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5Download
อ23101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5Download
อ31101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1Download
อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1Download
อ33101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1Download

รายวิชาเพิ่มเติม

จ20201รอบรู้เรื่องจีน0.5Download
จ23201ภาษาจีน0.5Download
จ30201ภาษาจีนทันใจ0.5Download
จ33201ภาษาจีน3Download
ญ20201ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว0.5Download
ฝ31201ภาษาฝรั่งเศส3Download
ย31201ภาษาเยอรมัน 13Download
อ33203ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
ศ21101ศิลปะ(นาฏศิลป์ 1)1Download
ศ21102ดนตรีไทย1Download
ศ21102ศิลปะ21Download
ศ22101ศิลปะ3 (นาฏศิลป์)1Download
ศ22102ศิลปะ 41Download
ศ22102ศิลปะ4 (ทัศนศิลป์)1Download
ศ23101ศิลปะ5 (ทัศนศิลป์)1Download
ศ23102ศิลปะ(ดนตรีสากล)1Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
ง21101การงานอาชีพ 10.5Download
ง21101การงานอาชีพ 10.5Download
ง21101การงานอาชีพ 10.5Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดไฟล์
ก21901กิจกรรมแนะแนว0.5Download
ก22901แนะแนว0.5Download
ก23901แนะแนว0.5Download
ก32901แนะแนว0.5Download
ก33901แนะแนว0.5Download
ท21201ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 10.5Download