ประมวลรายวิชา 2/2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
ท21102ภาษาไทย 21.5Download
ท22102ภาษาไทย 31.5Download
ท23102ภาษาไทย 61.5Download
ท31102ภาษาไทย 21Download
ท32102ภาษาไทย 41Download
ท33102ภาษาไทย 61Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ท20201บันเทิงไทย0.5Download
ท20202วัยรุ่นนักเขียน0.5Download
ท21202ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 20.5Download
ท30202ปกรณัมพื้นฐานในการศึกษาวรรณคดีไทย1Download
ท30203ศิลปะการอ่านเขียนเรียนร้อยกรอง1Download
ท30205สื่อสารมวลชน1Download
ท30206การเขียนเชิงวิชาการ1Download
ท31202รู้คิดฝึกเขียน1Download
ท32202พินิจวรรณคดี 21Download
ท33202รู้รักษ์ภาษาไทย 21Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.5Download
ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.5Download
ค31102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 11.0Download
ค31102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 21.0Download
ค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 41.0Download
ค33102คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ค20201คณิตศาสตร์เพื่อสายสุขภาพ0.5Download
ค20202คณิตศาสตร์นวัตกรรม0.5Download
ค20203คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้า0.5Download
ค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1.0Download
ค21206คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 21.0Download
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1.0Download
ค22204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1.5Download
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1.0Download
ค23204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1.5Download
ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12.0Download
ค31204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (E)2.0Download
ค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 41.0Download
ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2.0Download
ค32204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (E)2.0Download
ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2.0Download
ค33204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (E)2.0Download
ค30201ศิลปะการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์1.0Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
ว21102วิทยาศาสตร์ 21.5Download
ว22102วิทยาศาสตร์ 41.5Download
ว23101วิทยาศาสตร์ 61.5Download
ว31221เคมี11.5Download
ว33115วิทยาศาสตร์กายภาพ 20.5Download
ว21103วิทยาการคำนวณ ม.11.0Download
ว22102วิทยาศาสตร์ 41.5Download
ว22103วิทยาการคำนวณ 21.0Download
ว23103วิทยาการคำนวณ 31.0Download
ว30117ฟิสิกส์1.0Download
ว31111วิทยาการคำนวณ1.0Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ว20201วิศวกรตัวน้อย0.5Download
ว20241วิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมแพทย์0.5Download
ว20242วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ0.5Download
ว21286STEM ในชีวิตประจำวัน0.5Download
ว22222เคมีเบื้องต้น 21.0Download
ว22284โครงงานวิทยาศาสตร์ 30.5Download
ว23202ฟิสิกส์เบื้องต้น 21.0Download
ว23286วิทยาศาสตร์คำนวณ 20.5Download
ว30221นิติวิทยาศาสตร์เคมี1.0Download
ว30241ทักษะปฏิบัติการทางการแพทย์ ฯ0.5Download
ว30242กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์1.0Download
ว31201ฟิสิกส์ 12.0Download
ว31211ฟิสิกส์ 1 (E)2.0Download
ว31226เคมี 1 (E)1.5Download
ว31241ชีววิทยา 11.5Download
ว31282ระเบียบวิธีวิจัย0.5Download
ว32203ฟิสิกส์ 32.0Download
ว32213ฟิสิกส์3 (E)2.0Download
ว32223เคมี 31.5Download
ว32228เคมี 3 (E)1.5Download
ว32243ชีววิทยา 31.5Download
ว32284โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 20.5Download
ว33225เคมี 51.5Download
ว33245ชีววิทยา 51.5Download
ว33286วิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ0.5Download
ว20281Create Publication0.5Download
ว20282Youtuber ตัวน้อย0.5Download
ว20283Basic Network0.5Download
ว21291เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์1.0Download
ว22291การออกแบบผลิตภัณฑ์1.0Download
ว23291คอมพิวเตอร์กราฟิก1.0Download
ว30281I Robot1.0Download
ว30282โครงสร้างข้อมูล1.0Download
ว30288โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับดิจิทัลมีเดีย1.0Download
ว31241ชีววิทยา 11.5Download
ว31291การออกแบบและเทคโนโลยี1.0Download
ว32292การเขียนโปรแกรมเชิงประยุกต์1.0Download
ว32294การสร้างเว็บเพจ1.0Download
ว32296การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ2.0Download
ว33292โครงงานเทคโนโลยี 11.0Download
ว33294โครงงานเทคโนโลยี 21.0Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
ส21102สังคมศึกษา 21.5Download
ส21104ประวัติศาสตร์ 20.5Download
ส22102สังคมศึกษาพื้นฐาน1.5Download
ส22104ประวัติศาสตร์0.5Download
ส23102สังคมศึกษาพื้นฐาน1.5Download
ส31102สังคมศึกษา 11.0Download
ส32102สังคมศึกษาพื้นฐาน1.0Download
ส32104ประวัติศาสตร์ไทย0.5Download
ส33102สังคมศึกษาพื้นฐาน1.0Download
ส33104ประวัติศาสตร์0.5Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ส30221นิติศาสตร์เบื้องต้น1.0Download
ส30222การเมืองการปกครองของไทย1.0Download
ส33203ศาสนาสากล1.0Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
พ21102สุขศึกษา 20.5Download
พ21104พลศึกษา 10.5Download
พ22102สุขศึกษา 40.5Download
พ22104พลศึกษา0.5Download
พ23102สุขศึกษา 60.5Download
พ23104พลศึกษา0.5Download
พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา20.5Download
พ32102สุขศึกษา 40.5Download
รายวิชาเพิ่มเติม
พ30202ทักษะว่ายน้ำ1.0Download
พ31201ส่งเสริมสุขภาพ 21.0Download
พ31202พลศึกษาเพิ่มเติม 21.0Download
พ32202พลศึกษา0.5Download
พ33102สุขศึกษา 60.5Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
อ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21.5Download
อ22102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5Download
อ22102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 41.5Download
อ23102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 61.5Download
อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21.0Download
อ32104ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 41.0Download
อ33106ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 61.0Download
รายวิชาเพิ่มเติม
อ21202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 20.5Download
อ21212English Literature 21.0Download
อ21216English for Enovation1.0Download
อ22202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 40.5Download
อ22212English Literature 41.0Download
อ23202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 60.5Download
อ23212English Literature 61.0Download
อ31202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 20.5Download
อ31204ภาษาอังกฤษอ่านเขียน1.0Download
อ31204ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 21.0Download
อ32202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 40.5Download
อ32204ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 41.0Download
อ33202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 61.0Download
อ33204ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 61.0Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
ศ31101ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์)0.5Download
ศ31102ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์)0.5Download
ศ32101ศิลปะ (ดนตรีไทย)0.5Download
ศ32102ศิลปะ (ทัศนศิลป์)0.5Download
ศ33101ศิลปะ (นาฏศิลป์)0.5Download
ศ33102ศิลปะ (ดนตรีสากล)0.5Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ศ30203จิตรกรรม 21.0Download
ศ30204การออกแบบ 21.0Download
ศ30206ศิลปะและการออกแบบ 21.0Download
ศ30208วิจิตรศิลป์ 21.0Download
ศ30209Portrait Photography1.0Download
ศ30210Photography and Retouching1.0Download
ศ30213วาดลายเส้นสร้างสรรค์1.0Download
ศ30214ทฤษฎีสีและการเขียนภาพสี1.0Download
ศ30223ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด1.0Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
ง21102การงานอาชีพ2(งานธุรกิจ)0.5Download
ง23101การงานอาชีพ 50.5Download
ง31101การงานอาชีพ 10.5Download
ง31102การงานอาชีพ 10.5Download
ง32101การงานอาชีพ 30.5Download
ง32102การงานอาชีพ4 (งานเกษตร)0.5Download
รายวิชาเพิ่มเติม
ง30272การบัญชีเบื้องต้น1.0Download
ง30281เขียนแบบเบื้องต้น1.0Download
ง30283วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1.0Download
ง30286วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1.0Download
ง30296สิ่งประดิษฐ์งานเกษตร1.0Download
ง31262ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 21.0Download
ง31264พฤติกรรมผู้บริโภค1.0Download
ง32266บัญชี 21.0Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิตดาวน์โหลดไฟล์
ก22902แนะแนว0.5Download
ก23902แนะแนว0.5Download
ก32902แนะแนว0.5Download
ก33902แนะแนว0.5Download