มัธยมศึกษาตอนปลาย

"เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนตามความสนใจ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา"