ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

มัธยมศึกษาตอนปลาย

"เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนตามความสนใจ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา"