ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก