สำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายอนุชิต โฉมศรี

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวเมทิกา แสงวิรุณ

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย

หัวหน้างานประสานองค์กร/เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวปภัสสร สิมมา

หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมทางการศึกษา/งานพัฒนาระบบ


นางสาวอุทัยวรรณ ลำจรี

รองหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายกรัญยศ ขาวพราย

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ พูลสาริกิจ

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาววิมวรา สนทมิโน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวธนัญญา สมหวัง

งานประสานองค์กร/งานสารสนเทศ

นางสาวปิยะชญา ศรีหรั่งไพโรจน์

งานประสานองค์กร

นางสาวปภัสสร สิมมา

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมทางการศึกษา

นางสาววรางคณา โกมลผลิน

งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

นางประยูร โอ่งเคลือบ

งานระบบเครือข่าย