สำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายอนุชิต โฉมศรี

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวปุณณวรรณ นุ่มประสงค์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายตรีฉัตร จันทร์ไพฑูรย์

หัวหน้างานประสานองค์กร

นางสาวปภัสสร สิมมา

หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา


นายตรีฉัตร จันทร์ไพฑูรย์

งานประสานองค์กร / งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นายกรัญยศ ขาวพราย

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวศุภธิดา ลุลอบ

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวกมลทิพย์ องอาจยุทธนากร

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาววิมวรา สนทมิโน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวปภัสสร สิมมา

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวธนัญญา สมหวัง

งานสารสนเทศ / งานศูนย์ดิจิทัลชุมชน

นายอภิชาติ เพิ่มสุข

งานระบบเครือข่าย

นางสาววรางคณา โกมลผลิน

งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์