ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กิตติกร ภูมิโคกรักษ์

กิตติกร ภูมิโคกรักษ์

ประกาศการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)