หมวดหมู่ ประกาศ/คำสั่ง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป…

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ สัดส่วน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ