หมวดหมู่ งานวิชาการ

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567