ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 – ม.3) วิชาเฉพาะทาง (ม.4 – ม.6) ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 - ม.3) วิชาเฉพาะทาง (ม.4 - ม.6)

หมายเหตุ : กลุ่มวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 และ ม.2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง (ม.4 และ ม.5) และกลุ่มวิชาเลือกเสรี (ม.6) สามารถเลือกผ่านระบบวิชาเลือก (TP-Elective)