ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับ “รางวัลครูดีศรีทวีธา” ประจำปี 2565

รองผู้บริหารสถานดีเด่น
ครูผู้สร้าง
เข็มเกียรติยศผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก
ครูดีไม่มีอบายมุข
ปิยชนน์ คนการศึกษา
บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา