ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (TOEIC®) 500 คะแนนขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ที่มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (TOEIC®) 500 คะแนนขึ้นไป