ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธุวพัส ชาญณรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธุวพัส ชาญณรงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษา

โครงการประกวดคำประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ครูผู้ฝึกซ้อม นายนพรัตน์ รัตนวิชัย