ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

การลงทะเบียนวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 และ ม.2) วิชาเฉพาะทาง (ม.4 และ ม.5 ) และวิชาเลือกเสรี (ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 และ ม.2) วิชาเฉพาะทาง (ม.4 และ ม.5 ) และวิชาเลือกเสรี (ม.6) ให้นักเรียนเข้าเลือกรายวิชาในระบบ โดยสามารถเปลี่ยนได้คนละ 1 ครั้ง
 • ม.5 ลงทะเบียนวิชาเลือก

  1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30น.

 • ม.6 ลงทะเบียนวิชาเลือก

  2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น.

 • ม.4 ลงทะเบียนวิชาเลือก

  3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30น.

 • ม.1 และ ม.2 ลงทะเบียนวิชาเลือก

  4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น.

หมายเหตุ : กลุ่มวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 และ ม.2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง (ม.4 และ ม.5) และกลุ่มวิชาเลือกเสรี (ม.6) สามารถเลือกผ่านระบบวิชาเลือก (TP-Elective)