ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน X Maker Explorer K-Engineering world tour and workshop 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาเทคโนโลยี) ขอแสดงความยินดีกับ
– นายภาธร ธงศรี
– นายณัชพล สหัสสเนตร
– นายณัฐพร สังข์เสวก
– นายณัฐพงษ์ สิมมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน X Maker Explorer K-Engineering world tour and workshop 2022 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง