ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พุทธศักราช ๒๕๖๕

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ : การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พุทธศักราช ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕

โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ