ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับนายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วธ.เปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕

พร้อมมอบโล่นายกรัฐมนตรีแก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ และมอบรางวัลเพชรในเพลง

นอกจากนี้ มอบรางวัลประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบรางวัลประกวดเพลงแรป “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” และประกวดการอ่านทำนองเสนาะ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสถานทูตประเทศต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ศิลปินนักร้อง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ซึ่งผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย
๑.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา

๒.รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ พระวิสุทธิพงษ์เมธี, รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ, นางรพีพรรณ เพชรอนันต์กุล, รองศาสตราจารย์สมเกียรติ รักษ์มณี, นายสัญญลักษณ์ เจริญเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ ได้แก่ นายหลิน อี้ฟาน (Mr. Lin Yifan)

๓.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายเดช ทะลือ, นายประดิษฐ์ เป็งเรือน, รองศาสตราจารย์พิเชฐ แสงทอง และนางสาคร พรมไชยา
ฝ๔.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ส่วนรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ มีดังนี้
๑.ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน ๑๓ ปี) ได้แก่ เด็กหญิงกุลธิดา คารี โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) จังหวัดพัทลุง, เด็กหญิงพิชามา ลาบุตร โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเด็กชายสุภัทรนันท์ ชราโรจ โรงเรียนนางามวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน ๑๖ ปี) ได้แก่ เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยินดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก, นางสาวธนพร โชคศรีเจริญ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และเด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ สืบมา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน ๑๙ ปี) ได้แก่ นางสาวโชติกา แอนโก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร, นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร และนางสาววิชญาพร ทาริยะชัย โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๔.ระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) ได้แก่ นายณัฐพล คำวัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, นายธิติพัทธ์ ขันธเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวรโชติ ต๊ะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์