ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีกับนายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ผ่านรอบคัดเลือก การการคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565

ขอแสดงความยินดีกับนายภูวดล ลีลาเกียรติวณิชที่ผ่านรอบคัดเลือก การคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม