ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลรายละเอียดวิชาในกลุ่มวิชาส่งเสริมศักยภาพ ม.1,2 ปีการศึกษา 2565