ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โรงเรียนทวีธาภิเศกขอแสดงความยินดีแด่นักเรียน ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล TP STAR IDOL AWARD 2021 รางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนทวีธาภิเศกขอแสดงความยินดีแด่นักเรียน
ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล TP STAR IDOL AWARD 2021
รางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีความประพฤติดี เป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบ
สุภาพบุรุษทวีธาภิเศก โดยมีนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัล
ในด้านต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๑๙ คน ดังนี้…


*********************************
กิจกรรมตามกลยุทธ์ที่ ๒ วิถีแห่งสุภาพบุรุษทวีธาภิเศก (ways of gentlemen) ในโครงการเพาะเมล็ดสู่เพชรทวีธาฯ กิจกรรม
TP star idol โดยงานกิจการนักเรียน
https://photos.app.goo.gl/beUQRUMwH4m7v6oK9