ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กลุ่มสาระฯภาษาไทย นำนักเรียนรับรางวัลงานรวมใจภักดิ์รักษ์สยาม ครั้งที่ ๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “รวมใจภักดิ์รักษ์สยาม ครั้งที่ ๓”

และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ดำเนินงานโดยสมาคมนิยมไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม และ สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ การประกวดบทกวีสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ระดับมัธยมศึกษา ของนายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ชั้น ม.๕

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นำทีมโดย
นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ชั้น ม.๕
นายกฤษนัญน์ แสงสิงห์ ชั้น ม.๕
นายชูชัย กระแสวาส ชั้น ม.๕
นายภูเบศร์ แย้มเดช ชั้น ม.๕

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัลสมาคมนิยมไทย การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นำทีมโดย
นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช ชั้น ม.๕
นายกฤษนัญน์ แสงสิงห์ ชั้น ม.๕
นายชูชัย กระแสวาส ชั้น ม.๕
นายภูเบศร์ แย้มเดช ชั้น ม.๕

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัลสมาคมนิยมไทย การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นำทีมโดย
เด็กชายนาวี ขำอิน ชั้น ม.๓
เด็กชายศังกร มาละยะมาลี ชั้น ม.๓
เด็กชายธนกร ไชยพิณ ชั้น ม.๓
เด็กชายบัญญพนต์ ด้วงนุ่ม ชั้น ม.๓

ครูผู้ฝึกซ้อม : นายนพรัตน์ รัตนวิชัย

รูปภาพเพิ่มเติม