ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดีแด่ นายกรัญยศ ขาวพราย ในโอกาสเข้ารับรางวัลบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา