ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 3