ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
เรียน สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก
ตามที่ ข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก กำหนดให้สมาคมฯดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ กำหนดให้ต้องมีสมาชิกที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คนคนจึงจะเป็นองค์ประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจขัดนโยบายของภาครัฐและผิดกฎหมายได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปโดยยังไม่มีกำหนด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ดีขึ้นและปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม ทางสมาคมฯจะจัดการประชุมใหญ่ทันทีและแจ้งวัน เวลา สถานที่มาให้สมาชิกทราบล่วงหน้าต่อไป จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก