ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

          ตามที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน ทวีธาภิเศกที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          บัดนี้ โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติของนักเรียน ตามแผนการเรียนที่นักเรียน ได้ยื่นความประสงค์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน ทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้

1. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ผ่านเว็ปไซต์ http://www.taweethapisek.ac.th/admission
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2564
2. กรอกข้อมูลในเอกสารมอบตัวและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว ผ่านเว็ปไซต์ http://www.taweethapisek.ac.th/admission ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2564
3. มอบตัวนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศาลา 80 พรรษา มหาราช โรงเรียนทวีธาภิเศก (ตามวันและเวลาในประกาศที่แนบมาด้วย) เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ การมอบตัว ได้แก่ 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 2) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง 3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ฉบับจริง* 4) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4. ให้มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากทางโรงเรียนมีการจำกัดจำนวนของบุคคล ที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค โดยขอให้นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 ท่าน โปรดผ่านจุดคัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน
5. กรณีที่นักเรียนไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว และ/หรือไม่รายงานตัว และมามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

>> รายชื่อนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน ทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามบัญชีรายชื่อ <<