ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ขอแสดงความยินดี ลญ.ศุภณัฐ ชาญศิขริน และ ลญ.ธนสาร คุ้มครองสุข(สำรองอันดับที่ 3) ได้คัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์