ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

การลงทะเบียนวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 และ ม.2) วิชาเฉพาะทาง (ม.4 – ม.6 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 และ ม.2) วิชาเฉพาะทาง (ม.4 - ม.6 ) ให้นักเรียนเข้าเลือกรายวิชาในระบบ โดยสามารถเปลี่ยนได้คนละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : กลุ่มวิชาส่งเสริมศักยภาพและความถนัด (ม.1 และ ม.2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทาง (ม.4 – ม.6) สามารถเลือกผ่านระบบวิชาเลือก (TP-Elective)