ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจตามความถนัดของนักเรียน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 🏅🏅🏅

วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

การแข่งขันประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในยุค New normal” ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย กำหนดวันรับสมัคร 20-31 ก.ค. 65

ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

การประกวดคำขวัญวันวิทยาศาสตร์

การประกวดคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในยุค New normal” ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (กำหนดวันรับสมัคร 20-31 ก.ค. 65)

ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้

การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “ ลดขวดน้ำ ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน ” ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (กำหนดวันรับสมัคร 20-31 ก.ค. 65)

ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับชั้น ม.ต้น และวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ในระดับชั้น ม.ปลาย (กำหนดวันรับสมัคร 20-31 ก.ค. 65)

ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

แบบทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ระดับชั้น ม.ต้น

ผู้ที่ทำแบบทดสอบทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์ทันทีตามร้อยละคะแนนที่ทำได้ (เริ่มทำแบบทดสอบ 8 ส.ค. – 31 ส.ค. 65)

แบบทดสอบ
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

แบบทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ระดับชั้น ม.ปลาย

ผู้ที่ทำแบบทดสอบทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์ทันทีตามร้อยละคะแนนที่ทำได้ (เริ่มทำแบบทดสอบ 8 ส.ค. – 31 ส.ค. 65)

แบบทดสอบ
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

กิจกรรม Science Idol Season 5

กิจกรรม Science Idol Season 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และกล้าแสดงออก (กำหนดวันรับสมัคร 20-31 ก.ค. 65)

ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

การแข่งขันออกแบบแผนผังอาคารเรียนด้วย Canva ม.ปลาย

การแข่งขันออกแบบแผนผังอาคารเรียนด้วย Canva ม.ปลาย (ประเภททีม 3-5 คน) (กำหนดวันรับสมัคร 20-31 ก.ค. 65)

ลงทะเบียน
วิทยาศาสตร์ในยุค New normal

การแข่งขัน TP MINICRAFT CHAMPIONSHIP

การแข่งขัน TP MINICRAFT CHAMPIONSHIP ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (กำหนดวันรับสมัคร 20-31 ก.ค. 65)

ลงทะเบียน