ที่อยู่ : 505/5 ซอย อิสรภาพ 42 แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

การจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เนื่องด้วยโรงเรียนทวีธาภิเศก
ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00-15.00 น.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
– นโยบายการพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร
– รับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์
– รับใบเสร็จรับเงิน
– ชำระค่าบำรุงการศึกษา
– การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
– การจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3,6
– พบปะพูดคุยครูที่ปรึกษา เรื่อง พฤติกรรมและการเรียนของบุตรหลานของท่าน